News

Kristoffer Ørum: Mundane Monsters


Fernisering 17. februar kl 17-19


18. februar til 18. marts 2023

 

Kristoffer Ørums udstilling stiller et paradoks op, og spørger hvordan vi kan vænne os til at leve i en verden, der er i konstant forandring af teknologiske trends, der til stadighed supplerer, udvider og forstærker selvsamme virkelighed med ekstra lag af information.


Vores hverdag er i stigende grad en medieret størrelse, der er gennemtrængt af det virtuelle og af digitale systemer; det der i går var foruroligende fremtid, er det vi i dag fjoller rundt med og frivilligt kaster os ud i.


Tre af Ørums spekulative monstrøse væsener fra hans performances, udstillinger og interventioner bringes sammen, for på en gang at popularisere og problematisere forholdet mellem natur, kultur og teknologi. De kaldes frem fra sprækkerne mellem det velkendte og en forestillingsverden, det tekno-videnskabeligt autoritative og en bizar fremtidsfantasi. Titlens engelske ”mundane” rummer tilsvarende en tvetydighed idet ordet betyder det hverdagsagtige, medens det danske mondæn, der ligeledes er afledt af mundus ’verden’, betyder noget som snarere hører til i den fine verden.

Frem for, at den uforudsigelige eller dog tænkelige fremtid eksisterer som et mørkt bur fuldt af uhyggelige morgendage, der er bunket sammen i en uformelig dynge, foreslår udstillingen nye måder at overveje velkendte problemstillinger på, i den verden vi hele tiden skal lære at leve med.


I den rumlige installation kombineres den fysiske verden med virtuelle data i 3D-printede skulpturer, augmented reality teknologi, video og trådløse transmissioner. Udstillingen ledsages af hjemmesiden Mundanemonsters.oerum.org og en række interventioner i det lokale byrum.


Udstillingen er Støttet af Statens Kunstfond.

Kristoffer Ørum: Mundane Monsters

18. februar til 18. marts 2023


Kristoffer Ørum's exhibition poses a paradox and asks how we can get used to living in a world that is constantly changing with technological trends that constantly supplement, expand and reinforce the same reality with extra layers of information.

Our everyday life is increasingly a mediated dimension that is permeated by the virtual and by digital systems; what yesterday was a disturbing future is what we fool around with today and voluntarily throw ourselves into.


Three of Ørum's speculative monstrous beings from his performances, exhibitions and interventions are brought together to simultaneously popularize and problematize the relationship between nature, culture and technology. They are called forth from the cracks between the familiar and an imaginary world, the techno-scientific authoritative and a bizarre future fantasy. The title's English "mundane" contains an ambiguity, as the word means the everyday, while the Danish mondæn, which is also derived from mundus 'world', means something that rather belongs in the fine world.


Rather than the unpredictable or yet imaginable future existing as a dark cage full of scary tomorrows piled together in a formless heap, the exhibition suggests new ways to consider familiar issues in the world we must constantly learn to live with .

In the spatial installation, the physical world is combined with virtual data in 3D printed sculptures, augmented reality technology, video and wireless transmissions. The exhibition is accompanied by the website Mundanemonsters.oerum.org and a series of interventions in the local urban space.


The exhibition is supported by The Danish Art Counsil.