#5

Machine sans nom


Thomas Bang, INOX (Benedikte Bjerre and Asta Lynge), Torgny Wilcke and Kristoffer Ørum


30th August - 28th September 2019

 

The exhibition is named after one of Francis Picabia's machine paintings, examines the idea of the art object as a machine. The works in the show are presented as productive machines possessing a capacity to carry out operations both as singular units and assembled into larger wholes. Instead of being representations in a conventional sense they function as productions of effects. Consequently the exhibition is not so much a stage of expressions, but more an operational field based on key concepts such as energy, velocity, and transformation. Five generations of artists are represented in the show, each of them enacting the machinic condition in their own way.

 

Thomas Bang has been active since the 1960s and 70s where he took part in the formative period of American Process art and Postminimalism. His works visualized from the beginning flows, diagrams and conveyor belt type connections. Later in the spatial works with a pronounced use of industrial materials, and frequently combined with craftbased working principles. The more recent works in the exhibition contain physical interventions such as fragmentations and penetrations, referencing exposure and dissolution of the image.

 

INOX is an exhibition platform for young international art managed and curated by Benedikte Bjerre and Asta Lynge. The exhibitions are all taking place on a shelf in a refrigerator, next to groceries adapted to match the present artworks. Through a webpage, arrangements can be made to visit the refrigerator, which is normally placed in the shared flat where the two artists live. On this occasion INOX's everyday exhibition machine has been moved to Bonamatic, with an exhibition curated by the Swedish-Danish artist and curator team Coyote.

 

Torgny Wilcke works with raw and humble materials with a minium of associations, that he uses to deconstruct or reconfigure the medium of painting into elements such as surface, color, frame, form, and physicality. The disassembled parts are presented as a kind of functional do-it-yourself kits in shapes resembling fx lamps or furniture, and always with a conscious relation to the surrounding space. For the exhibition Torgny Wilcke has made a new work situating itself as an abstract rotating wheel or gigantic chandelier.

 

The works of Kristoffer Ørum are in a constant investigation of, and exchange with, the analog and digital spaces that we are daily navigating through. The machinic as a format for both production and display runs as a common aspect through Ørum's works. Coffee Lake is a video installation combining computer generated video with animated text. The installation takes its name from a widely distributed computerchip, the same that has been used to create the videos of the installation. The fragmented narrative of Coffee Lake takes place in the grey area between computer simulated 3d graphics and the human imaginary. It is a zone where phenomena such as computer screens, lakes of coffee, simulated fire and collective machines all influence our conceptions and expectations of the physical world.

 


Machine sans nom     

                 

Thomas Bang, INOX (Benedikte Bjerre og Asta Lynge), Torgny Wilcke, Kristoffer Ørum


30.august-28.september 2019


Udstillingen har navn efter et af Francis Picabias maskinmalerier, og belyser ideen om kunstobjektet som en maskine der besidder kapacitet til at udføre operationer, både enkeltvis og ved at blive monteret sammen til større enheder. Værkerne fungerer som produktioner af effekter fremfor som repræsentationer i konventionel forstand. Udstillingen er således ikke så meget en scene for udtryk, men snarere et operationelt felt med stikord som energi, hastighed og transformation. Fem generationer af kunstnere er repræsenteret med hver deres relation til det maskinelle omdrejningspunkt:

 

Thomas Bang har været aktiv siden 1960erne og -70erne, hvor han tog del i den formative periode af den amerikanske processuelle kunst og post-minimalisme. Hans værkervisualiserede fra starten flows, diagrammer og transportbåndagtige forbindelser. Senere i de rumlige arbejder, med en udpræget brug af industrielle materialer, og ofte koblet med håndværksmæssige arbejdsprincipper. De nyere værker på udstillingen indeholder fysiske interventioner såsom fragmenteringer og penetrationer, med reference til tilstande af udsathed og billedets opløsning.

 

INOX er en udstillingsplatform for ung international samtidskunst, der drives og kurateres af Benedikte Bjerre og Asta Lynge. INOX' udstillinger finder sted i bofællesskabets køleskab, side om side med dagligvarer som afstemmes til hver udstilling. Via hjemmeside træffes aftale om udstillingsbesøg i deres lejlighed, hvor køleskabet normalt står placeret. I denne anledning er den hverdagslige "udstillingsmaskine" som INOX udgør flyttet til Bonamatic, med en udstilling af den svensk-danske kunst- og kuratorgruppe Coyote.

 

Torgny Wilckearbejder med rå, ydmyge og associationsfattige materialer, som han bruger til at dekonstruere eller rekonfigurere maleri-mediet i elementer som flade, farve, ramme, form og fysikalitet. De adskilte dele præsenteres som en slags funktionelle samlesæt, der eksempelvis kan antage lampe- eller møbellignende former, altid i klar relation til det omgivende rum. Til udstillingen har Torgny Wilcke lavet et nyt arbejde, der indskriver sig i rummet sometabstrakt omdrejningshjul eller en gigantisk lysekrone.

 

Kristoffer Ørums værker liggeri en konstant undersøgende og udvekslende omgang med de analoge og digitale rum, som vi fysisk og mentalt bevæger os rundt i til daglig. Det maskinelle som produktions og displayformat har været et gennemgående spor i Ørums arbejder.

Coffee Lake er en videoinstallation der kombinerer computerskabt video med animeret tekst. Installationen deler navn med en udbredt serie computerchips, der også er brugt til at skabe videoerne i installationen. Coffee Lakes fragmenterede fortælling finder sted i gråzonen mellem computersimuleret 3D grafik og menneskeligt forestillingsrum. En zone hvor fænomener som computerskærme, søer af kaffe, simuleret ild og kollektive maskiner påvirker vores forestillinger om, og forventninger til den fysiske verden.